Home  |  Donatori |  Linkovi  |   16 dana aktivizma   |  Kontakt  |  Print     
SOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS telefon Beograd


ZAKONI

Porodični zakon ...24.2.2005.
Krivični zakonik
…29.9.2005.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
…31.8.2009.

Zakon o policiji
…14.11.2005.

Zakon o zaštitniku građana
...16.9.2005.

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava... 30.5.2003.
Zakon o oglašavanju
..16.9.2005.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima …10.12.1948.
Konvencija o pravima deteta…20.11.1989.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
...4.11.1950.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDAW)
... 18.12.1979.

Zakon o udruženjima
…8.7.2009.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o socijalnoj zaštiti


   
 

OSLOBODJENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TROŠKOVA

 

Ako vam je život sa bračnim partnerom zbog nasilja ili nekih drugih činjenica nemoguć, a odlučujete se za razvod i pri tome ste u dilemi, jer je navodno velika taksa. Pri razvodu plaćaju se samo sudski troškovi, koje možete tražiti da plati nasilnik ili koristite institut siromaškog prava kroz OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA (prema Zakonu o parničnom postupku). Može se koristiti i u drugim sudskim postupcima.

Prema članu 164. sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi troškove.

Oslobodjenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobodjenje od plaćanja takse i oslobodjenje od polaganja predujma za troškove svedoka, veštaka, uvidjaja i sudskih oglasa.

Sud moze osloboditi stranku i samo od plaćanja takse.

Prilikom donošenja odluke o oslobodjenju od plaćanja troškova postupka sud će ceniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrednost predmeta spora, broj lica koje stranka izdržava, prihode i imovinu koje imaju stranka i članovi njene porodice.

Član 165. Odluku o oslobodjenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostepeni sud na predlog stranke. Stranka je dužna da uz predlog podnese uverenje nadležnog organa o imovnom stanju.

Uverenje o imovnom stanju pribavlja se od poreske uprave na propisanom obrascu opštine na kojoj stranka živi.

U uverenju o imovnom stanju mora se naznačiti iznos poreza koji plaća domaćinstvo i pojedini članovi domaćinstva, kao i drugi izvori njihovih prihoda i uopšte imovno stanje stranke kojoj se izdaje uverenje.

Kad je potrebno i sam sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obaveštenja o imovnom stanju stranke koja traži oslobodjenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.

Protiv rešenja suda kojim se usvaja predlog stranke nije dozvoljena žalba.

Član 166. Kada je stranka potpuno oslobodjena od plaćanja troškova postupka (član 164. stav 2), prvostepeni sud će priznati stranci i pravo na besplatno zastupanje, ako je to nužno radi zaštite prava stranke.

Za zastupnika se postavlja advokat, sa spiska advokata koji sudu dostavlja Advokatska komora. Zastupnika postavlja i razrešava predsednik suda.

Postavljeni zastupnik ima pravo da zahteva da bude razrešen iz opravdanih razloga.
Protiv odluke suda kojom se zastupnik razrešava nije dozvoljena žalba.

Protiv rešenja suda kojim se usvaja zahtev stranke o postavljanju zastupnika nije dozvoljena žalba.

Član 167. Kada je stranka potpuno oslobodjena od plaćanja troškova postupka (član 164. stav 2), iz sredstava suda isplatiće se predujam za troškove svedoka, veštaka, uvidjaja i izdavanja sudskog oglasa, kao i stvarni izdaci postavljenog punomoćnika.

[vrh strane]