Home  |  Donatori |  Linkovi  |   16 dana aktivizma   |  Kontakt  |  Print     
SOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS TELEFON BeogradSOS telefon Beograd


ZAKONI

Porodični zakon ...24.2.2005.
Krivični zakonik
…29.9.2005.

Zakon o ravnopravnosti polova
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
…31.8.2009.

Zakon o policiji
…14.11.2005.

Zakon o zaštitniku građana
...16.9.2005.

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava... 30.5.2003.
Zakon o oglašavanju
..16.9.2005.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima …10.12.1948.
Konvencija o pravima deteta…20.11.1989.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
...4.11.1950.

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije
žena (CEDAW)
... 18.12.1979.

Zakon o udruženjima
…8.7.2009.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o socijalnoj zaštiti


   
 

"NE" NASILJU

 

SUPROSTAVIMO SE SVIM OBLICIMA
NASILJA I DISKRIMINACIJE

RECIMO

- "NE" NASILJU

- "NE DAM DA ME NEKO TUČE"
- "NE DAM DA ME NEKO VREĐA"
- "NE DAM DA ME NEKO SILUJE"
- "NE DAM DA ME NEKO UCENJUJE"

RECIMO:

- "NE" ĆUTANJU O NASILJU
- "NE" TORTURI
- "NE" RASNOJ MRŽNJI
- "NE" NACIONALIZMU
- "NE" LOЕ IM USLOVIMA ŽIVOTA
- "NE" OVAKVOM ŽIVOTU
- "NE" ŽIVOTU BEZ BUDUĆNOSTI
- "NE" SVIM OBLICIMA LOŠEG UTICAJA NA NAŠ ŽIVOT
- "NE" STRAHU
- "NE" …

- "NE DAM SVOJ ŽIVOT"

UKOLIKO NE MOŽETE SAMI IZAĆI IZ NASILJA, TREBA VAM POMOĆ - POZOVITE